Menu Zamknij

Polityka prywatności

I – Informacje o administratorze danych osobowych
Quali sp. z o.o. z siedzibą ​​ul. Studzienna 164, 42-125 Biała jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.
II – Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych
Wykonanie obowiązków prawnych:– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.Okres: czas wynikający z przepisów.2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówieńPodstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którymprzedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lubwobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.3. Nasz prawnie uzasadniony interes:– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,– weryfikacja wiarygodności płatniczej,– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którymprzedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobecnas roszczeń przez czas trwania postępowania.
III – Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe
Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi takapotrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszychnależności.6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nasnaszych należności i roszczeń.
IV – Przysługujące Państwu uprawnienia
Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:– dostęp do danych,– sprostowanie i poprawienie danych,– ograniczenie przetwarzania danych,– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,– przeniesienie danych,– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,– wniesienie sprzeciwu.Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
V – Zabezpieczenie Państwa danych osobowych
W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.